Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
AKTYWNY SENIOR
, Data rozpoczęcia realizacji: 2014-05-25

Od 1 maja 2014 r. Stowarzyszenie ESTEKA rozpoczęło realizację projekty AKTYWNY SENIOR. Projekt uzyskał blisko 150.000 zł wsparcia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu ASOS w Priorytecie II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

            Projekt AKTYWNY SENIOR obejmować będzie organizację zajęć dla osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia i zamieszkują na terenie Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego. Jego realizacja pozwoli na zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzenia jesieni życia. W tym celu projekt został podzielony na cztery grupy tematyczne:

  1. Cykl zajęć ukierunkowany na działania edukacyjne w zakresie informatyki i języka angielskiego, wyjazdów edukacyjnych,
  2. Rozwój fizyczny osób starszych w zakresie jazdy konnej, nordic walking, żeglarstwa, aerobiku, pływania.
  3. Rozwój emocjonalny: spektakle teatralne, przedstawienia operowe, wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Krakowa i Lwowa,
  4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację kawiarenek obywatelskich - spotkania z fachowcami z różnych dziedzin.

            W realizację projektu zostaną zaangażowane również osoby młodsze (wolontariusze) w różnym wieku. Osoby te czynnie angażują się w proponowane działania. Realizacja tego bogatego i różnorodnego projektu zaowocuje podniesieniem aktywności seniorów w środowisku lokalnym, pozwoli stworzyć warunki do integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, co powinno przełożyć się na większy udział, zaangażowanie tych osób w stowarzyszeniach, klubach seniora, Uniwersytetach III Wieku czy wolontariacie przy organizacji różnych imprez.

            Społeczeństwo naszego kraju, mimo, że należy do najmłodszych w Europie, również się starzeje. O ile w roku 1931, 4,8% ludności Polski stanowiły osoby powyżej 65 roku życia, o tyle w roku 1999 już 12%, a przewiduje się, że w roku 2050 21,2% ludności będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia. Czyli, za niecałe 40 lat, co piąty Polak będzie seniorem. Niestety, coraz dłuższe życie ludzkie nie zawsze jest życiem w pełni szczęśliwym i owocnym. Wraz z wiekiem obniża się potencjał biologiczny człowieka. Zmniejsza się wydolność tlenowa (aerobowa) oraz masa i moc mięśni szkieletowych, prowadząc z czasem do niemożności wykonania nawet najprostszych czynności. Odsetek występowania niepełnosprawności gwałtownie wzrasta w starszych grupach wiekowych, osiągając prawie 50% u osób powyżej 80 roku życia. Wzrasta również ilość współistniejących chorób przewlekłych. Czy jesteśmy skazani na ten niezbyt optymistyczny obraz procesu starzenia się i starości, czy też możemy ten proces w jakimś stopniu modyfikować? Wydaje się, że na szczęście chyba tak.

Jednym z najważniejszych (a być może najważniejszym) czynników umożliwiających tzw. "pomyślne starzenie się" jest regularna aktywność ruchowa. Głównym korzystnym oddziaływaniem aktywności ruchowej u osób starszych jest wydłużenie okresu fizycznej sprawności i niezależności - poprawa jakości życia.

Aktywność ruchowa odgrywa również istotną rolę w prawidłowym odżywianiu i stanie odżywiania u osób starszych. Regularna aktywność ruchowa u osób starszych poprawia ogólne samopoczucie, polepsza ogólne zdrowie fizyczne i psychiczne. Pomaga zachować niezależny tryb życia. Pomaga opanować określone stany i choroby (stres, otyłość, cukrzycę, hipercholesterolemię). Zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby (chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, osteoporozę). Pomaga minimalizować skutki pewnych niesprawności, może pomagać w leczeniu stanów bólowych. Może pomagać w zmianie stereotypowych perspektyw wieku podeszłego. Oprócz tych korzystnych efektów fizjologicznych i psychologicznych, bardzo ważne są społeczne efekty zwiększonej aktywności fizycznej u osób w wieku starszym, czyli np. zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej czy zwiększenie zdolności do pracy osób starszych oraz promocja pozytywnego i aktywnego obrazu osób starszych. Szczególna ranga i aktualność zagadnienia powodują, ze szereg renomowanych organizacji w ostatnim okresie czasu opublikowało rekomendacje dotyczące propagowania i programowania aktywności ruchowej u osób starszych, m.in. WHO i Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Należy podkreślić, że regularna aktywność ruchowa jest wskazana u osób w każdym wieku. O ile jeszcze stosunkowo niedawno uważano, że wysiłek fizyczny jest niewskazany u osób powyżej 80-85 roku życia, w chwili obecnej istnieje wystarczająco dużo dowodów na to, by odrzucić te dawne poglądy. Aktywność ruchowa osób starszych powinna oddziaływać na trzy podstawowe elementy:

  1. poprawiać wydolność tlenową (aerobową),
  2. wzmacniać siłę mięśni,
  3. poprawiać gibkość, równowagę i koordynację ruchów.

Oczywiście, dobór aktywności ruchowej jest w ogromnym stopniu indywidualny. Zależy on przede wszystkim od stanu zdrowia danej osoby oraz od stopnia sprawności fizycznej. Można jednak sformułować pewne zalecenia ogólne. Regularna aktywność fizyczna u osób starszych powinna zawierać trzy ww. elementy: ćwiczenia wytrzymałościowe, siłowe oraz rozciągające. Korzystając z tych zaleceń zwiększamy szansę nie tylko długiego, ale również aktywnego życia o kilkanaście lat. Nie tylko dodajemy lat do życia, lecz również życia do lat.

            Tarnobrzeg, który w 1999 roku przestał pełnić funkcję województwa a dekoniunktura na światowych rynkach siarki spowodowała upadek jedynego dużego przedsiębiorstwa w mieście - KiZPS "Siarkopol" (11.000 pracowników) stał się miastem ludzi starszych, emerytów, rencistów. Według GUS - prognoza dla powiatów i miast na prawach powiatu 2011-2035, osób po 60 roku życia w naszym mieście jest 20,67% i to jest o jeden % więcej niż średnia krajowa. Prognoza ta podaje, że 10 lat później w Tarnobrzegu osób 60+ będzie już 27,18% i w dalszym ciągu ta ilość będzie rosła. Przedstawiona grupa w związku z zakończeniem swojej aktywności zawodowej dość często spychana jest na margines życia społecznego choć jej olbrzymie doświadczenia mogło by być dalej wykorzystywane. Wolontariat seniorów, kawiarenki dyskusyjne, kluby czy też społeczne rady seniorów mogą przynieść bardzo dużo korzyści w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wspieraniu organizacji pozarządowych czy choćby sąsiedzkiej pomocy. Uwzględniając powyższe dane i informacje istnieje olbrzymia potrzeba realizacji różnego rodzaju działań na rzecz seniorów, które z jednej strony wesprą sferę zdrowotną a z drugiej zwiększą aktywność społeczną, aktywność, która według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor jest bardzo niska i np. zaangażowanie w wolontariat deklaruje 10 % Polaków powyżej 55 roku życia przy średniej europejskiej na poziomie 27%. Zaniedbania w tym temacie mogą doprowadzić do większego schorowania tej części naszego społeczeństwa, zniechęcenia, poczucia osamotnienia i marginalizacji. Połączenie działań na rzecz rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego osób starszych przyczyni się do poprawy jakości jesieni życia seniorów.

            Grupę docelową beneficjentów będą stanowić osoby, które ukończyły 60 lat i zamieszkują Tarnobrzeg i gminy powiatu tarnobrzeskiego. Założono, że w projekcie weźmie udział 284 osoby, wykazujące się dobrą sprawnością fizyczną i gotowych do zwiększenia swojej aktywności nie tylko w trakcie trwania projektu ale także po jego zakończeniu. Rekrutacje poprzedzą działania informacyjno-promocyjne prowadzone z wykorzystaniem plakatów, ulotek oraz mediów (spoty w radio, artykuły prasowe, spoty w lokalnej telewizji). Dodatkowo informacja o projekcie zostanie przekazana bezpośrednio do środowisk skupiających osoby starsze, takich jak kluby seniora, kręgi instruktorskie starszaków, KIK, Uniwersytety III Wieku, itp. Rekrutacja będzie prowadzona w biurze Stowarzyszenia ESTEKA do poszczególnych paneli tematycznych. W przypadku: organizacji wyjazdów edukacyjnych, zajęć z aerobiku, kąpieli w basenie, rekrutacja będzie prowadzona z osób uczestniczących w zajęciach tematycznych. Grupa docelowa zostanie wyłoniona na podstawie ankiet rekrutacyjnych i zgodnie z opracowanym przez kadrę projektu regulaminem rekrutacyjnym, uwzględniających zasadę równych szans. Grupa seniorów chcąca uczestniczyć w zajęciach z jazdy konnej i żeglarstwa musi charakteryzować się bardzo dobrą sprawnością fizyczną i zaświadczeniem od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania tego typu zajęć.

 

 

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
III turnus PÓŁKOLONII KONNEJ - 10 - 14 lipca 2017 r.
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]