Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA W NGO
, Data rozpoczęcia realizacji: 2014-01-01

Rozwiń skrzydła w NGO

Od 1 stycznia 2014 roku Stowarzyszenie ESTEKA rozpoczyna realizacje projektu Rozwiń skrzydła w NGO. Projekt jest odpowiedzią na problem zbyt małego zakresu oraz niewystarczającej liczby narzędzi współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Tarnobrzeg, Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu a organizacjami pozarządowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Tarnobrzega oraz Powiatu tarnobrzeskiego. Projekt zakłada wdrożenie nowych (dotychczas niestosowanych) narzędzi dotyczących m.in.:

 • wzajemnego informowania sie o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;
 • konsultowania przez samorząd lokalny założeń projektów i aktów normatywnych;
 • zwiększenia zakresu współpracy w obszarze finansowym i niefinansowym;
 • utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych;
 • utworzenia inkubatora trzeciego sektora;
 • powołania 2 trójsektorowych (NGO-JST- biznes) partnerstw lokalnych.

W trakcie realizacji będzie wdrażany „Model współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych…” na ww. terytorium.  

Województwo Podkarpackie zajmuje 14 miejsce pod względem liczby fundacji
i stowarzyszeń. Powoduje to, ze średnio na 10.000 mieszkańców przypada ok.16 NGO,
co w stosunku do innych województw np. mazowieckie 22 NGO jest złym wynikiem (dane
za www.mojapolis.pl). Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia sie w powiecie tarnobrzeskim (PT), który plasuje sie na 323 miejscu (w stosunku do 379 powiatów w Polsce) pod względem liczby NGO.

Z pozoru, w lepszej sytuacji znajduje sie powiat Miasto Tarnobrzeg (MT) – 71 miejsce na 2478 gmin w Polsce (mojapolis.pl). Jednak z badan Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że w 2012 r. w Polsce na 83.000 zarejestrowanych NGO ok. 70% jest aktywnych. W MT, gdzie zarejestrowanych jest 154 NGO (dane: UM Tarnobrzeg), działa zaledwie 20%, czyli ok. 30 NGO, zaś w PT na zarejestrowanych 71 (dane: Starostwo powiatu) działa 25%, czyli ok.17 NGO (konsultacje tel. 05.2013).

Pozostałe NGO, mimo rejestracji w KRS, nie uczestniczą w życiu powiatów, nie aplikują o środki, często adres siedziby jest nieaktualny, a podany telefon jest głuchy.

MT, jak i PT realizują ustawowa politykę dotyczącą wspierania organizacji pozarządowych. Przy Urzędzie Miasta Tarnobrzega powołana została Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych, w MT i PT opracowywany jest Roczny Program Współpracy z NGO oraz przeprowadzane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W obydwu przypadkach zdarza sie również zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym.

Jednak, ze względu na bierność szerszej grupy NGO, w MT w latach 2010 -2013 r. łącznie 61 NGO korzystało z dotacji w ogłaszanych konkursach. Zwykle są to te same

NGO, które startują w każdym ogłaszanym konkursie. Jeszcze dobitniej widać to na terenie PT – od 2011 r. planowane dofinansowanie utrzymuje sie na stałym niskim poziomie

- 50 tys. zł. W PT wnioski głównie „odpadają” z błędów formalno-prawnych. Samorządy nie zabezpieczają więcej środków na realizacje zadań publicznych dla NGO, ponieważ nie ma chętnych, zaś NGO nie korzystają, bo jest mało środków (wywiady telefoniczne. z przedstawicielami NGO i JST - maj 2013). Dodatkowo 99% NGO z terenu MT, i PT w ciągu dwóch ostatnich lat nie korzystało z funduszy europejskich (analiza list rankingowych w ramach POKL - szczególnie działań 9.5, 7.3, FIO) oraz z środków publicznych z samorządu województwa (analiza list na wrota.podkarpackie.pl).

Jak wynika z badan własnych (dane: ankieta przeprowadzona 05.2013) 20 % działających organizacji pozarządowych nie składa wniosków o dofinansowanie zadań publicznych z powodu braku informacji o konkursach. Organizacje pozarządowe są zainteresowane aplikowaniem, bo tylko 1 ankietowana zadeklarowała brak zainteresowania składaniem wniosków.

Badania przeprowadzone przez FAO ( 06-10.2010r.) na 123 NGO z woj. podkarpackiego ukazują, iż 94% z nich wyraża potrzebę wsparcia doradczego (91%-ksiegowe, 85%-prawne, 80%-marketing, 85%- uczestnictwo w szkoleniu liderów). Najdotkliwsze problemy przebadanych organizacji obejmują: 62%-pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, zasoby ludzkie (23%-niska motywacja zespołu, 20%-problemy z poszerzeniem zespołu o nowe osoby i wolontariuszy, 16%-niskie kwalifikacje i umiejętności osób zarządzających), słaba infrastrukturę (12%-brak siedziby i miejsc do spotkań, 8%-braki sprzętowe), 12%-słaba promocje działań i rozpoznawalność.

Badanie własne NGO z MT i PT wskazuje, ze 100% organizacji jest zainteresowana bezpłatnym doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz oraz szkoleniami (90% w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz, 57% w zakresie aspektów prawnych, 21% księgowość i 15% marketingiem/promocja. Dużym problemem w MT i PT jest również rozproszenie NGO. Brak miejsca/lokum, które kojarzone byłoby z NGO, gdzie przedstawiciele NGO mogliby: zorganizować spotkanie, spotykać sie, uzyskać doradztwo, zapisać sie na szkolenie czy porozmawiać o swoich problemach.

Założyliśmy, że poprzez realizację projektu nastąpi:

 • wzrost liczby czynnie działających NGO;
 • poprawa przepływu informacji
 • upodmiotowienie i włączenie się w lokalne działania różnych grup obywateli;
 • większa „akceptowalność” przez społeczność lokalną „trudnych” decyzji podejmowanych przez JST;
 • większa „rozwiązywalność” lokalnych problemów;
 • zwiększenie liczba odbiorców działań NGO spoza grupy docelowej (np. uczniowie, środowiska branżowe, grupy lokalne – w zależności od tematyki wspieranych projektów).

Do projektu zakwalifikowanych będzie 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) - członków NGO zarejestrowanych na terenie MT i PT oraz 20 osób (12K, 8M) – pracowników JST na terenie MT lub PT.

 

 • Informacja o rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym zostanie rozesłana do wszystkich NGO zarejestrowanych na terenie MT i PT. Dodatkowo odbędzie sie 6 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, na które zostaną zaproszone NGO oraz pracownicy miast i gmin zajmujący się współpracą z NGO – Henryk Kędzia, asystent projektu -  Dodatkowo we wszystkich urzędach na ww. terenie pojawią się ulotki i plakaty. Inną formą promocji projektu to spoty radiowe i ogłoszenia w prasie. Wszystkie te działania mają się przyczynić do prawidłowej rekrutacji uczestników.

 

Oprócz wymienionych działań promocyjnych uruchomiona zostanie dedykowana strona internetowa www.rozwin-skrzydla.org gdzie organizacje będą mogły znaleźć przydatne dla swojej działalności informacje, porady czy przykłady dobrych praktyk.  

 

 • Po raz pierwszy tarnobrzeskiej organizacji pozarządowej udało się pozyskać tak duże środki finansowe na realizację projektu - Robert Kędziora, v-ce prezes Zarządu Stowarzyszenia ESTEKA - Na realizację projektu Rozwiń skrzydła w NGO otrzymaliśmy blisko 500 tys. zł unijnego wsparcia i jestem pewien, że będą to środki wykorzystane z korzyścią dla organizacji pozarządowych zarówno z Tarnobrzega jak i z Powiatu Ziemskiego. Wzmocnione organizacje to również mocniejszy samorząd, więcej inicjatyw lokalnych, to rozwój społeczeństwa obywatelskiego...

 

Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA W NGO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
TARNOBRZEG - Miasto z artystyczną duszą - IV edycja - Koncert PACHWORK
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]