Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe

Regulamin VI Konkursu Fotograficznego PODKARPACKIE JAKIEGO NIE ZNACIE

VI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

pod patronatem

 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

 

 

 „Podkarpackie, jakiego nie znacie: inwestycje unijne na Podkarpaciu” 

 

Organizator: Stowarzyszenie ESTEKA

Współorganizator: Tarnobrzeski Dom Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzeg

Patronat medialny: Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

 

Regulamin

 

§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego „Podkarpackie, jakiego nie znacie: inwestycje unijne na Podkarpaciu”, zwanego dalej konkursem jest ESTEKA w Tarnobrzegu.

 

§ 2

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności młodych ludzi w dziecinie fotografii
 • propagowanie województwa podkarpackiego, jako terenu turystycznie atrakcyjnego,
 • propagowanie wsparcia Unii Europejskiej w rozwój województwa podkarpackiego
 • prezentowanie prac młodych fotografików
 • popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki.

 

§ 3

Tematem konkursu są „inwestycje unijne na Podkarpaciu”.

 

§ 4

Interpretacja Tematu zależy od fotografującego.

 

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny wszystkim zainteresowanym w internecie na stronie www.esteka.pl

 

§ 6

Uczestnicy

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

 

§ 7

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może:
  • dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć w zapisie cyfrowym na adres mailowy esteka@esteka.pl, przedstawiających inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego z wykorzystaniem wsparcia unijnego,
  • minimalna rozdzielczość zdjęć powinna wynosić 3,2 mln. px,
  • dostarczyć opis poszczególnych zdjęć z wyszczególnieniem miejsca wykonania fotografii, daty, opisu inwestycji;
  • w treści korespondencji należy podać:
   • imię i nazwisko,
   • adres zamieszkania,
   • nazwę i adres szkoły, klasę,

 

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie. 
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

 

§ 8

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesyłać w terminie do 15 października 2012 r.
 2. Prace przesłanie po terminie nie będą oceniane.

 

§ 9

Wystawa Konkursowa

 1. Nagrodzone prace oraz wyróżnione przez Komisję Konkursową zostaną zaprezentowane na Wystawie Konkursowej, która zostanie zorganizowana w Tarnobrzeskim Domu Kultury oraz w wydawnictwie pt. Inwestycje wspierane środkami unijnymi na Podkarpaciu.

.

§ 10

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator, zwaną dalej Komisją.
 2. Posiedzenie Komisji przewidziane jest najpóźniej do 20 października 2012 r.
 3. Fotografie niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja:
  1. Wyłoni głównego zwycięzcę konkursu przyznając GRAND PRIX.
  2. Pozostali uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do wystawy otrzymają nagrody.
 5. Komisja może przyznać wyróżnienia specjalne dla autorów zdjęć.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród mailem.
 8. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w środkach masowego przekazu oraz internecie na stronie www.esteka.pl
 9. Warunkiem ostatecznego przyznania nagrody jest przedstawienie przez osobę, która zostanie wyłoniona, jako zwycięzca pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia Wystawy Konkursowej, na której zostaną przedstawione nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane pozostałe prace.
 11. Informacja o terminie i miejscu uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, zostanie podana do publicznej wiadomości na tydzień przed jej otwarciem.
FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Obóz artystyczny - Sielpia 2009 Turnus I
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]